Algemene Voorwaarden Planet Nature NV

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die ouder is dan 18 jaar, en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie bestemd is, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt, zijnde Planet Nature NV;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen ondernemer en consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij, tot op en waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ondernemer en consument, kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst;
 10. Verborgen of onzichtbare schade: dit betekent dat de beschadiging van de geleverde goederen niet te constateren was vóór het openen van de verpakking;
 11. Zichtbare schade: dit betekent dat de beschadiging van de goederen duidelijk zichtbaar was aan de buitenkant van de verpakking, dus alvorens deze geopend te hebben.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Planet Nature NV
Avenue des Epiceas 21
4121 Neupre
België

 

Bereikbaarheid: ZA Nord 37/41, 5377 Baillonville
E-mailadres: support@kinderenkoning.be
Ondernemingsnummer: 0838.353479
BTW-identificatienummer: BE0838.353.479
IBAN : BE98 7320 3774 6993
BIC: CREGBEBB

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
 3. Door de aanvaarding van het aanbod van ondernemer aanvaardt consument de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.  Consument is telkens hij een aanbod van ondernemer aanvaardt exclusief verantwoordelijk voor het lezen en aanvaarden van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij levering van de goederen langs elektronische weg de bevestiging van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de bevestiging van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 •  

  Artikel 6 – Schade en/of verlies aan de geleverde goederen

  1. Verborgen / onzichtbare schade.  Onder verbeurte van verval van enige vergoeding, zal de consument onmiddellijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag van levering, de ondernemer verwittigen alsook foto’s bezorgen van de verborgen/onzichtbare schade , de wijze voor het nemen van foto’s is uiteengezet op de website van de ondernemer https://www.kinderenkoning.be/.  De ondernemer neemt op zijn beurt dan contact op met de entiteit die instaat voor de verzending van de geleverde producten voor de verdere afhandeling van het schadegeval.  De consument dient in elk geval de beschadigde goederen in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren tot na de regularisatie van het schadegeval.
  2. Zichtbare schade of gedeeltelijk verlies.  Onder verbeurte van verval van enige vergoeding, zal de consument hiervan onmiddellijk nota maken tijdens het aftekenen van ontvangst van de goederen.  De consument dient eveneens de ondernemer onmiddellijk te verwittigen alsook foto’s te bezorgen , de wijze voor het nemen van foto’s is uiteengezet op de website van de ondernemer ( KinderenKoning).  De ondernemer neemt op zijn beurt dan contact op met de entiteit die instaat voor de verzending van de geleverde producten voor de verdere afhandeling van het schadegeval.  De consument dient in elk geval de beschadigde goederen in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren tot na de regularisatie van het schadegeval.
  3. Verlies en /of handtekeningbetwijfelingen. Onder verbeurte van verval van enige vergoeding, zal de consument onmiddellijk de ondernemer verwittigen van verlies van de goederen en/of handtekeningbetwijfelingen.  Bovendien dient de consument schriftelijk te bevestigen dat hij de zending nooit heeft ontvangen en/of hij de handtekening niet herkent.  De ondernemer neemt op zijn beurt dan contact op met de entiteit die instaat voor de verzending van de geleverde producten voor de verdere afhandeling van het schadegeval. 

  Artikel 7 – Herroepingsrecht

  1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor in geval dat de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, 30 dagen na de dag waarop de consument of een door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
  3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website    ( KinderenKoning ). Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de ondernemer hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
  4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

  Artikel 8 – Gevolgen van herroeping

  1. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping heeft gemeld, van de ondernemer terug.
  2. Ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of consument heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  3. De ondernemer zal de consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.  In ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht
  4. Indien de consument zijn herroepingsrecht slechts uitoefent t.a.v. een gedeelte van de door hem aangekochte goederen, zal de ondernemer slechts gehouden zijn tot terugbetaling van alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) die betrekking hebben op de teruggezonden goederen.
  5. Mochten er vanwege een actie of aanbieding verminderingen op het oorspronkelijk aankoopbedrag en/of leveringskomsten zijn toegestaan, dan zal ten gevolge van de uitoefening van het herroepingsrecht het oorspronkelijk aankoopbedrag worden herberekend en zal slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het aan de consument verschuldigde bedrag na dergelijke herberekening.
  6. De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan ondernemer heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
  7. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument.
  8. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht 

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  3. a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  4. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  5. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6. d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  7. e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  8. f. voor losse kranten en tijdschriften;
  9. g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  Artikel 10 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Artikel 11 – Aansprakelijkheid

  1. Onderhavig artikel heeft voorrang op alle onder clausules van deze algemene voorwaarden, omvat de volledige aansprakelijkheid van ondernemer en zet de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de consument uiteen voor enerzijds uitvoering, niet-uitvoering, beweerde uitvoering of vertraging in de uitvoering van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen ondernemer en consument en anderzijds alle overige aanspraken in verband met onderhavige algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen ondernemer en consument.
  2. Niets in deze algemene voorwaarden vormt of kan uitgelegd worden als een uitsluiting of enige beperking van aansprakelijkheid van de ondernemer wegens bedrieglijk opzet, fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een inbreuk van ondernemer op haar verplichtingen.
  3. De aansprakelijkheid die ondernemer kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis.
  4. Onverminderd andere wettelijke bepalingen wordt alle aansprakelijkheid van ondernemer afgewezen voor: verlies van omzet, verlies van feitelijke of te verwachten winst, verlies van contracten, verlies van gebruik van geld, verlies van verwacht spaargeld, verlies van activiteiten, verlies van productieve tijd, verlies van kansen, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies van, schade aan of corruptie van data, of enige andere indirecte- of gevolgschade en dit ongeacht of het verlies nu direct, indirect, consequentieel of anders is.
  5. De aansprakelijkheid van ondernemer is uitgesloten ongeacht of dit te voorzien, bekend, te verwachten of in aan andere vorm is.

  Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

  1. De ondernemer staat er voor in gedurende een periode van 2 jaren volgend op de aankoop door consument dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen mits een aangetekend schrijven en inachtname van een opzegtermijn van één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen mits een aangetekend schrijven en inachtname van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Verlenging

  4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

  5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

  7.    Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

  Duur

  8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 15 – Betaling

  1. U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.
  2. U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 16 – Overmacht 

  1. Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schendingen, vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst tussen ondernemer en consument als deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de ondernemer, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden, met inbegrip van doch niet uitsluitend aardbeving, onweer, overstroming, brand, ziekte, mist, sneeuw of vorst, oorlog, ongeval, stakingen, embargo, storingen en/of problemen met de nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet), mechanische problemen van middelen en/of machines, en onvoorzien personeelsgebrek.
  2. Zowel ondernemer als consument die zich in voorkomend geval wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden is ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.
  3. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 5 dagen duren, kan elke partij de overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

  Artikel 17 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure ( KinderenKoning ) en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl .  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

  Artikel 18 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

  Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  1.   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Algemene Voorwaarden Planet Nature NV

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die ouder is dan 18 jaar, en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  2. Dag: kalenderdag;
  3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie bestemd is, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  6. herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  7. Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt, zijnde Planet Nature NV;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen ondernemer en consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij, tot op en waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ondernemer en consument, kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst;
  10. Verborgen of onzichtbare schade: dit betekent dat de beschadiging van de geleverde goederen niet te constateren was vóór het openen van de verpakking;
  11. Zichtbare schade: dit betekent dat de beschadiging van de goederen duidelijk zichtbaar was aan de buitenkant van de verpakking, dus alvorens deze geopend te hebben.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Planet Nature NV
  Avenue des Epiceas 21
  4121 Neupre
  België

   

  Bereikbaarheid: ZA Nord 37/41, 5377 Baillonville
  E-mailadres: support@kinderenkoning.be
  Ondernemingsnummer: 0838.353479
  BTW-identificatienummer: BE0838.353.479
  IBAN : BE98 7320 3774 6993
  BIC: CREGBEBB

   

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
  3. Door de aanvaarding van het aanbod van ondernemer aanvaardt consument de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.  Consument is telkens hij een aanbod van ondernemer aanvaardt exclusief verantwoordelijk voor het lezen en aanvaarden van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van aflevering;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
   • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij levering van de goederen langs elektronische weg de bevestiging van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de bevestiging van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
   • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
   • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   

  Artikel 6 – Schade en/of verlies aan de geleverde goederen

  1. Verborgen / onzichtbare schade.  Onder verbeurte van verval van enige vergoeding, zal de consument onmiddellijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag van levering, de ondernemer verwittigen alsook foto’s bezorgen van de verborgen/onzichtbare schade , de wijze voor het nemen van foto’s is uiteengezet op de website van de ondernemer https://www.kinderenkoning.be/.  De ondernemer neemt op zijn beurt dan contact op met de entiteit die instaat voor de verzending van de geleverde producten voor de verdere afhandeling van het schadegeval.  De consument dient in elk geval de beschadigde goederen in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren tot na de regularisatie van het schadegeval.
  2. Zichtbare schade of gedeeltelijk verlies.  Onder verbeurte van verval van enige vergoeding, zal de consument hiervan onmiddellijk nota maken tijdens het aftekenen van ontvangst van de goederen.  De consument dient eveneens de ondernemer onmiddellijk te verwittigen alsook foto’s te bezorgen , de wijze voor het nemen van foto’s is uiteengezet op de website van de ondernemer ( KinderenKoning).  De ondernemer neemt op zijn beurt dan contact op met de entiteit die instaat voor de verzending van de geleverde producten voor de verdere afhandeling van het schadegeval.  De consument dient in elk geval de beschadigde goederen in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren tot na de regularisatie van het schadegeval.
  3. Verlies en /of handtekeningbetwijfelingen. Onder verbeurte van verval van enige vergoeding, zal de consument onmiddellijk de ondernemer verwittigen van verlies van de goederen en/of handtekeningbetwijfelingen.  Bovendien dient de consument schriftelijk te bevestigen dat hij de zending nooit heeft ontvangen en/of hij de handtekening niet herkent.  De ondernemer neemt op zijn beurt dan contact op met de entiteit die instaat voor de verzending van de geleverde producten voor de verdere afhandeling van het schadegeval. 

  Artikel 7 – Herroepingsrecht

  1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor in geval dat de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, 30 dagen na de dag waarop de consument of een door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
  3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website    ( KinderenKoning ). Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de ondernemer hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
  4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

  Artikel 8 – Gevolgen van herroeping

  1. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping heeft gemeld, van de ondernemer terug.
  2. Ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of consument heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  3. De ondernemer zal de consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.  In ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht
  4. Indien de consument zijn herroepingsrecht slechts uitoefent t.a.v. een gedeelte van de door hem aangekochte goederen, zal de ondernemer slechts gehouden zijn tot terugbetaling van alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) die betrekking hebben op de teruggezonden goederen.
  5. Mochten er vanwege een actie of aanbieding verminderingen op het oorspronkelijk aankoopbedrag en/of leveringskomsten zijn toegestaan, dan zal ten gevolge van de uitoefening van het herroepingsrecht het oorspronkelijk aankoopbedrag worden herberekend en zal slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het aan de consument verschuldigde bedrag na dergelijke herberekening.
  6. De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan ondernemer heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
  7. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument.
  8. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht 

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  3. a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  4. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  5. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6. d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  7. e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  8. f. voor losse kranten en tijdschriften;
  9. g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  Artikel 10 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Artikel 11 – Aansprakelijkheid

  1. Onderhavig artikel heeft voorrang op alle onder clausules van deze algemene voorwaarden, omvat de volledige aansprakelijkheid van ondernemer en zet de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de consument uiteen voor enerzijds uitvoering, niet-uitvoering, beweerde uitvoering of vertraging in de uitvoering van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen ondernemer en consument en anderzijds alle overige aanspraken in verband met onderhavige algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen ondernemer en consument.
  2. Niets in deze algemene voorwaarden vormt of kan uitgelegd worden als een uitsluiting of enige beperking van aansprakelijkheid van de ondernemer wegens bedrieglijk opzet, fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een inbreuk van ondernemer op haar verplichtingen.
  3. De aansprakelijkheid die ondernemer kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis.
  4. Onverminderd andere wettelijke bepalingen wordt alle aansprakelijkheid van ondernemer afgewezen voor: verlies van omzet, verlies van feitelijke of te verwachten winst, verlies van contracten, verlies van gebruik van geld, verlies van verwacht spaargeld, verlies van activiteiten, verlies van productieve tijd, verlies van kansen, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies van, schade aan of corruptie van data, of enige andere indirecte- of gevolgschade en dit ongeacht of het verlies nu direct, indirect, consequentieel of anders is.
  5. De aansprakelijkheid van ondernemer is uitgesloten ongeacht of dit te voorzien, bekend, te verwachten of in aan andere vorm is.

  Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

  1. De ondernemer staat er voor in gedurende een periode van 2 jaren volgend op de aankoop door consument dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen mits een aangetekend schrijven en inachtname van een opzegtermijn van één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen mits een aangetekend schrijven en inachtname van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Verlenging

  4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

  5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

  7.    Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

  Duur

  8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 15 – Betaling

  1. U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.
  2. U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 16 – Overmacht 

  1. Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schendingen, vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst tussen ondernemer en consument als deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de ondernemer, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden, met inbegrip van doch niet uitsluitend aardbeving, onweer, overstroming, brand, ziekte, mist, sneeuw of vorst, oorlog, ongeval, stakingen, embargo, storingen en/of problemen met de nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet), mechanische problemen van middelen en/of machines, en onvoorzien personeelsgebrek.
  2. Zowel ondernemer als consument die zich in voorkomend geval wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden is ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.
  3. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 5 dagen duren, kan elke partij de overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

  Artikel 17 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure ( KinderenKoning ) en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl .  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

  Artikel 18 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

  Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  1.   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.